Publikasjonar og artiklar

ÅRSMELDING 2006

Norsk Møbelfaglig Senter  ble konsolidert med Sunnmøre Museum fra 1.1.2005. Det innebærer at NMFS ikke lenger har noen fast ansatte. Daglig leder er ansatt ved Sunnmøre Museum og har stillingsbetegnelsen avdelingsleder for Norsk Møbelfaglig Senter. Det er ellers Stiftinga Sunnmøre Museum som har ansvaret for den daglige drifta og det faglige innholdet i arbeidet ved NMFS. I følge avtalen som er inngått mellom Stiftinga Norsk Møbelfaglig Senter og Stiftinga Sunnmøre Museum har Stiftinga NMFS eiendomsretten til alle gjenstandene som er i senterets utstillinger og i senterets deponi. Eierstyret kommer også med innspill til årsplan og budsjett for avdelinga.

2006 var det andre fulle driftsåret etter at NMFS ble konsolidert med Sunnmøre Museum, en begynner derfor å få en viss erfaring med modellen. Slik styret ser det  er det utvilsomt positivt at NMFS gjennom ABM-reformen har blitt integrert i et nasjonalt museumsnettverk. Det sikrer bedre koordinering av ressurser og en mer helhetlig museumsvirksomhet på nasjonalt plan. Med sin beliggenhet på Sunnmøre er det likevel slik at størstedelen av fokuset til NMFS har vært rettet mot det regionale og lokale nivået. I årene framover blir det en utfordring å rette blikket mer utover mot det nasjonale nivået. I en slik sammenheng må en vurdere om det kan være mulig å styrke driftsgrunnlaget til senteret slik at bemanningen kan økes fra den ene stillingen som i dag er knyttet til NMFS. 1.0  Virksomhetens art Norsk Møbelfaglig Senter er den norske møbelindustrien sitt dokumentasjonssenter. Vi prøver å holde oppe det nasjonale fokuset i virket vårt. Ved siden av å samle inn, ta vare på og registrere møbler og relevant produksjonsutstyr, tar vi også inn skriftlige kildedokument, bilder og litteratur med tilknytning til møbelindustrien. Basisutstillingen Møbeleventyret på Sunnmøre, som ble laget i 2005, viser i konsentrert form utviklingen til den regionale møbelindustrien de siste hundre år. 2.0 Styrets arbeid Styret har hatt to ordinære møter i 2006, i tillegg til årsmøtet. Styret har kommet med innspill til årsplan og budsjett. På møtet i november behandlet  styret spørsmålet om samordning mellom de to museene i Sykkylven. Gjennom samordning av ressursene kan det være mulig å frigjøre midler slik at det kan tilsettes en person til ved musea. Styret i NMFS er opptatt av at senteret sin faglige profil og nasjonale innretning ikkje må bli svekket gjennom et slikt samarbeid.Styret har også vært opptatt av å finne områder som gjør at NMFS kan vokse på egen faglig basis. Arbeidet med dette vil bli ført videre i 2007.Etter årsmøtet i NMFS i 2006 har styret hatt denne sammensetningen:Styreleder: Otto-Magne Strømmegjerde, Sykkylven kommune.Styremedlem: Steinar Myrseth, Norsk Industri/Møbelindustrien.Styremedlem: Ole-Kristian Paulsen, Norsk Treindustriarbeiderforbund.Styremedlem: Ingunn Aagård, Sykkylven vidaregåande skule.Styremedlem: Dave Vikøren, Kunsthøgskulen i Bergen.Styremedlem: Mindor Hjellegjerde, Venneforeininga til NMFS. Varamedlem: Jan Kåre Aurdal, Sykkylven kommune.Varamedlem: Egil Sundet, Norsk Industri/Møbelindustrien.Varamedlem: Nina Helland Johansen, Norsk Treindustriarbeiderforbund. 3.0 Administrasjon og ansatte NMFS har full stilling som daglig leder. Fra oktober 2004 har Eldar Høidal vært ansatt i denne stillinga.Vaskehjelp er Andrea Lid.Sykkylven Næringsutvikling har utført sekretærtjenester på timebasis.Visma Services i Ålesund har utført regneskapet.3.2 Vakter/sommerhjelpJens Bjørlo Tandstad fungerte også sommeren 2006 som ferievikar.3.3 Kurs, seminar, etterutdanning – kompetanseutviklingIngen ved NMFS har deltatt i kurs eller etterutdanning i 2006. Men avdelingsleder har vært med på ulike møter i regi av Sunnmøre Museum og på denne måten fått faglig påfyll.  Han var også med på et seminar i april i regi av Musea i Møre og Romsdal (MIMR) om verdiskapingsprosjektet Kulturminner Bud – Kristiansund.3.4 Åpningstider.Åpningstider alle hverdager hele året mellom 08.30  og 16.00.3.5 ProsjektarbeidUtstillingen Møbeleventyret på Sunnmøre har blitt fullført gjennom innkjøp og montering av spotter, slik at en har fått til den rette lyssettingen av de utstilte gjenstandene. Det er arbeidet med utstillingstekster til utstillingen. 2.0 Formidling 4.1 UtstillingerVi har gått videre med basisutstillingen Møbeleventyrtet på Sunnmøre, som tar opp det meste av tilgjengelig utstillingsplass i senteret sine lokaler i Sykkylven sentrum. Utstillingen er også lagt ut på senteret sine hjemmesider med tekst og bilde.På hjemmesidene ligger også tekster og bilder fra de andre utstillingene som NMFS har laget de siste ti åra.I samarbeid med Aalesunds Museum laget vi til en utstilling med byinteriør fra 1950-åra i Aalesunds Museums sine lokaler i forbindelse med et arrangement i mars. Vi var også med på en byhistorisk vandring sammen med byhistoriker Harald Grytten i denne sammenhengen.4.2 Tilbud til skoleneVi har etablert et samarbeid med Sykkylven ungdomsskole for å gi elevene i et årssteg ved skolen introduksjon til møbelindustrien i fortid og nåtid.Opplegget galt i 2006 alle de 120 8.-klassingene ved skolen. Opplegget omfattet et besøk ved Norsk Møbelfaglig Senter der de fikk være med på en vandring gjennom basisutstillingen og senere fikk løse noen oppgaver som var knyttet til tema i utstillingen. Senere ble de vist rundt på to møbelfabrikker, Hjellegjerde og L.K. Hjelle. Det pedagogiske tilbudet ble avsluttet med en tegnekonkrranse der elevene fikk tegne et møbel etter noen spesielle spesifikasjoner. De mest kreative møbeltegnerne fikk en design-pall i gave fra L.K. Hjelle. Opplegget fikk god omtale i lokale media.Opplegget blir ført videre i 2007, men da med 10. klasse som målgruppe. Det er gunstig å nå elever som er i ferd med å gjøre valg når det gjelder videre utdanning. Her vil vi samarbeide om et opplegg  med andre møbelinstitusjoner, som Møbellaboratoriet og Opplæringskontoret for treindustrien.I  november var dagleg leder på besøk ved Tandstad skule der elevene i 6. og 7. klasse fikk vite mer om hvordan en historiker arbeider og hva vi driver med ved Norsk Møbelfaglig Senter. Orienteringen ble avsluttet med et miniprosjekt med elevene der de fikk prøve seg som historieforskere og satt opp problemstillinger og spørsmål knyttet til et bestemt prosjekt – skolens historie.Vi har elles hatt  dialog med trearbeidsklassa ved Sykkylven videregående skule for å få elevene her til å lage byggesett av pinnestoler som en kan aktivisere små og store besøkende ved senteret med. Bestilling på slike stoler er effektuert.De samme elevene har også vært på omvising i senteret sin utstilling.4.3 OmvisingI tillegg til omvisning av elevgrupper var det i sommersesongen et jevnt sig av turister som ville ha en introduksjon til den lokale møbelindustrien. Tallet på turistbesøk holder seg omtrent stabilt – ca 400 – og er noe preget  av at Sykkylven ikke ligger midt i turistløypa og at de som kommer til kommunen helst er på gjennomreise.   4.4 Andre aktiviteter, arrangementNorsk Møbelfaglig Senter, tok sammen med AOF i Oslo, initiativ til å sette opp musikkteaterforestillingen Resonans i Sykkylven i 2006. Stykket, som første gang ble oppført under Norsk Treindustriarbeiderforbund sitt 100-årsjubileum i 2004, kom med dette hjem. Stykket hentet handlingen fra pioneråra til møbelindustrien i Sykkylven og skildrer de utfordringene de møtte som ønsket å gjøre de ansatte sine interesser gjeldende gjennom organisasjonsarbeid. Daglig leder ved NMFS fikk under forestillingen sin debut som skuespiller, i rollen som fabrikkdirektøren.Stykket ble framført på to forestillinger ved Sykkylven kulturhus 28. januar. Forestillingen var godt besøkt. Avdelingsleder har også engasjert seg i det nystartede Sykkylven Reiselivsforum, som arbeider for å gjøre natur- og kulturattraksjonene en har i kommunen kjent og brukt både av tilreisende og fastboende. En av disse attraksjonene er Norsk Møbelfaglig Senter. Det blir laget til såkalte kulturpakker der en slo sammen flere lokale tilbud som til sammen skulle skape interesse og gi innsikt i lokalt næringsliv og lokal kultur. En slik pakke omfattet mellom annet besøk ved NMFS og omvisning i møbelfabrikk mens produksjonen var i gang. Hjellegjerde Møbler stilte velvillig opp i dette prøveprosjektet. Opplegget fenget interesse og var blant annet tema for en reportasje i fylkessendinga i NRK Fjernsynet. Opplegget var nok for lite kjent ute hos reiseoperatørene, slik at oppslutningen fra tilreisende var liten. Et lignende opplegg vil likevel bli forsøkt også i 2007. 4.5 AnnetDaglig leder har med jevne mellomrom skrevet artikler om møbelindustri og industrihistorie i aviser og tidsskrift. Vi får regelmessig oppdrag fra bransjeforeninga Norsk Industri, Møbelindustrien, vedr. skriving av artikler til bladet Norske Møbler som bransjeforeninga gir ut. 4.0 Forsking/kunnskapsproduksjon Nær halve arbeidesåret har gått med til å skrive bedriftshistorie for møbelbedrifta Stokke AS, som runder 75 år i 2007.Oppdraget har gitt verdifullt materiale til NMFS sin kildesamling og også bidratt til et positivt økonomisk resultat for NMFS i 2006. Oppdraget blir avsluttet i 2007. Det har vært samtaler med Ekornes ASA om et liknende , men enda mer omfattende prosjekt, med oppstart i 2007. 6.0 Ekstern virksomhet/konsulentarbeidNorsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontaktet av personer vil vil ha hjelp til å bestemme møbeltyper o.l. Etter beste evne bidrar vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikke svar selv, viser vi til slike som vi tror kan gi hjelp. Første styreformann i NMFS, Inge Langlo, er en kunnskapsrik person som vi ofte benytter i slike sammenhenger.Vi bistår også elever og studenter som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som gjenytelse får vi gjerne et eksemplar av de ferdige arbeidene, noe som er med å øke verdien i boksamlinga vår, som etter hvert er den mest omfattende i landet når det gjelder møbelproduksjonshistorie.Plassmangel i eget lager gjør at vi bare inntaksvis kan si ja til å ta inn nye gjenstander som personer ønskjer å donere eller selge til museet. 7.0 Innsamling, dokumentasjon og registrering av gjenstander 7.1 Registrering av gjenstander (skille mellom før og etter 1945.)Vi har i praksis gjennomført inntaksstopp av gjenstander fra 2006  på grunn av plassmangel. Det er ikke registrert nye gjenstander i 2006.7.2 Registrering av annet materiale, (foto, film, arkiv, bøker…)Det er gjort nye opptak av foto, men det er ikke registrert bilder i 2006.Det er registrert 12 nye DVD og CD-er.Det er registrert 11 nye bøker i biblioteket. I tillegg er det supplert med ny årgang av tidsskriftene Bonytt, Interiørmagasinet Elle Interiør, Design Interiør, Treindustrien, Møbel & Interiør som vi abonnerer på.7.3. PlanarbeidStyret i NMFS har vedtatt innsamlingsplan for NMFS. 8.0 Forebyggende konservering og magasinering/lagring NMFS har inntil videre gjenstandene sine lagret på Tynesfabrikken. Her leier vi to rom. Ett i kjelleren, der tilfluktsrommet blir brukt som magasin for møbler og skriftlige kilder. Gjennom fuktmåling tidlig på høsten 2006 fant vi at fuktnivået var i overkant av det som er anbefalt for slike lokaler. Vi gikk tidlig i oktober til innkjøp av en avfukter. Etter at den ble montert, kom fuktnivået relativt raskt ned på et akseptabelt leie og måleren viste mot slutten av året mellom 45 og 50 prosent rel. fuktighet, noe som er ideelt.Maskiner og utstyr er lagret i eit rom i tredje etasje i Tynesfabrikken. Etter det vi kan observere er det her tørt og akseptabelt klima.Etter planen skal NMFS sine gjenstander plasseres i Sunnmøre Museum sitt nye magasin i Borgundgavlen. Det vil både sikre optimale lagringsforhold og reduksjon i husleiekostnad. 9.0 Driftsbygninger og anlegg NMFS holder til i leid lokale i Sykkylven sentrum. Ansvar for det ytre og indre vedlikeholdet av bygget ligger på huseieren. Enklere vedlikehold som utskifting av lyspærer og evt. maling tar NMFS seg av. Det har ikke vært foretatt oppussing eller utbedringstiltak på bygget i 2006.            9.2. Uteområde, kulturlandskapVi eier ikke uteområdet, men har laget til en plass utenfor med benker og bord for å gjøre det trivelig for ansatte og besøkende.9.3 SikringDet er ikke gjennomført ekstra sikringstiltak, men det ligger en ekstra trygghet i at huseier er nærmeste nabo til museumsbygget med fullt innsyn mot alle dører og vinduer. Avdelingsleder gjennomfører faste kontrollvisitter i magasinet på Tynesfabrikken, i gjennomsnitt en gang per uke. 10.0 Venneforening Venneforeninga til Norsk Møbelfaglig Senter har utviklet seg til å bli en god ressurs og en uunnværlig støttespiller for avdelingsleder. Første delen av året virket en uformell arbeidsgruppe der de to veteranene Mindor Hjellegjerde og Petter Kirkebøe var krumtappene. Mindor Hjellegjerde ble valgt som venneforeninga sin representant i eierstyret i NMFS. Det første større arrangementet venneforeninga i  2006 var en fortellerkveld i forbindelse med Sykkylvsdagane i juni. Magnar Kvalvåg bandt programmet sammen og hadde en enkel jobb med å fordele ordet til de muntre herrene Johan Svindseth, Petter Kirkebøe, Tomas Tandstad og Jarle Tusvik. Også Anita Løvold var med på fortellerlaget. I oktober var noen av møbelvennene med på rengjøring av møblene i deponiet i Tynesfabrikken. Alle stoppmøblene ble støvsuget. Det samme ble gulvet. I november ble det første formelle årsmøtet i venneforeninga avviklet. Her ble det valt et styre til avløsning for arbeidsgruppa som hittil hadde drevet fram arbeidet. Første lederen i styret for venneforeninga ble lektor Grete Østerhus Røyr. På årsmøtet kom det fram en rekke ideer til prosjektet og aktiviteter som venneforeninga kan engasjere seg i. Mellom disse var overtakelse og digitalisering av det store fotoarkivet etter fotograf P.P. Lyshol i Sykkylven.Mindor Hjellegjerde hadde laget forslag til vedtekter for venneforeninga. Dise ble vedtatt på årsmøtet. 11.0. Fortsatt drift. Styret finner at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede. Regnskapet er avsluttet på denne forutsetning. 12.0 Arbeidsmiljø/ytre miljø. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det har ikke vært iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. 13.0 Likestilling. Selskapet har som målsetting å likestille kjønna ved tilsettinger. Arbeidsforholda er lagt til rette for begge kjønn. 14.0 Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regneskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. Sykkylven 13.6.2007 Otto-Magne Strømmegjerde (styreleder)Ole-Kristian PaulsenIngunn AagårdSteinar MyrsethDave VikørenMindor Hjellegjerde

PUBLIKASJONER FRA NMFS

Møbelfaglige publikasjonerStiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter ble etablert i 1994. Senteret er eid av Norsk Treindustriarbeiderforbund, TBL møbel og interiør og Sykkylven kommune.
Norsk Møbelfaglig Senter skal være en tradisjonsbærer for norsk møbelindustri blant annet ved å bygge opp et fyldig historisk arkiv. I tillegg skal senteret aktivisere fagmiljøer for å sette bransjen i stand til å møte fremtidens utfordringer. Dette vil vi gjøre gjennom seminar, utstillinger, utgivelser av bøker, kompendier m.m.Norsk Møbelfaglig Senter har i samarbeid med forskjellige oppdragsgivere fått utgitt følgende bøker:HOV DOKKA – En Riise i norsk møbelindustri. Sykkylven 1997.Et liv i form. Hedersskrift for Inge Langlo. Sykkylven 2000.Samarbeid for verdiskaping. Stordal Møbelarbeiderforening 50 år. Stordal 2003.Gjøvik Snekkerforening 100 år. Gjøvik 2004.Periferien som ble sentrum. Norsk Treindustriarbeiderforbund 100 år. Oslo 2004.I bevegelse. Stokke AS 75 år. Sykkylven 2007I forbindelse med utstillinger/prosjekt har senteret gitt ut følgende kataloger:Alf Sture. Samtaler med en romantiker. Katalog. Sykkylven 1995.Adolf Relling. Utstillingskatalog. Sykkylven 1995.Olav Eldøy. Utstillingskatalog. Sykkylven 1995.Drømmen om den frie form. Utstilling om bruk av laminerte materialer i norsk møbelindustri. Sykkylven 1998.Stopp og stil. Utstilling om stopningsteknikker og stopningsmaterialer i norsk møbelproduksjon. Sykkylven 1999.Kjernestykker. Norsk møbelhistorie sett gjennom 12 klassikere. Sykkylven 1998.Status, stil og sunnhet. Sittingens historie. Sykkylven 2000.Industrirettet møbeldesign – et pilotprosjekt. Sykkylven 2001.Bordets gleder. Utstilling om bordets historie. Sykkylven 2001.På fire bein til drømmeland. Sengens historie. Sykkylven 2002.Høyt og lavt i norsk møbeldesign. Sykkylven 2003. Øvrig materiell:Er du interessert i noen av disse publikasjonene, ta kontakt med Norsk Møbelfaglig Senter.